Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 191/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim z 2016-02-04

Sygn. akt III RC 191/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Sławomir Onisko

Protokolant st.sekr.sądowy Anna Chomać

po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w Sokołowie Podlaskim

przy udziale -----

na rozprawie

sprawy z powództwa O. M.

przeciwko S. M.

o alimenty

1.  zasądza tytułem alimentów od pozwanego S. M. na rzecz córki O. M. po 800 (osiemset) złotych miesięcznie, do jej rąk, z góry do dnia 15-go każdego miesiąca, poczynając od dnia 01 sierpnia 2015 roku, z ustawowymi odsetkami na wypadek zwłoki w płatności;

2.  w pozostałej części powództwo oddala;

3.  odstępuje od obciążania pozwanego kosztami sądowymi;

4.  koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znosi;

5.  wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

SSR Sławomir Onisko

Powyższy Wyrok sprostowany postanowieniem z dnia 8.02.2016 r. – B.T.

Sygn. akt III RC 191/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dn. 21.07.2015 roku. powódka O. M. wystąpiła o zasądzenie na jej rzecz tytułem alimentów od pozwanego S. M. po 1300zł miesięcznie. Nadto powodowie M., D., G. i D. M. reprezentowani przez przedstawicielkę ustawową R. M. wystąpili o zasądzenie na ich rzecz tytułem alimentów od tego pozwanego łącznie po 3200 złotych miesięcznie

Pozwany S. M. wniósł o zawieszenie postępowania w sprawie w związku z wniesieniem do Sądu Okręgowego w Siedlcach przeciwko żonie R. M. sprawy o rozwód (k.25).

Postanowieniem z dnia 1.09.2015 roku Sąd na podstawie art. 445 § 2 kpc postępowanie w części dotyczącej małoletnich powodów zawiesił do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o rozwód. W części dotyczącej powódki O. M. Sąd wniosek o zawieszenie postępowania oddalił (k.26). .

Pozwany uznał powództwo na rzecz dorosłej córki do wysokości po 600 złotych.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, Sąd Rejonowy ustalił następujące okoliczności faktyczne.

Powódka O. M. urodziła się (...), mieszka w domu należącym do jej ojca w S. przy ul. (...) wraz z matką oraz małoletnim rodzeństwem D., ur. (...), uczniem klasy (...) w S., D., ur. (...), uczennicą klasy (...) w S., G., ur. (...), uczennicą klasy (...) w S. oraz M., ur. (...), uczniem klasy (...) w S.. We wrześniu 2015 roku ukończyła studia licencjackie na (...) w B. o kierunku (...). Od października 2015 roku podjęła studia magisterskie w Wyższej Szkole (...) w W. na kierunku (...)(k.61). Są to studia zaoczne, gdzie nauka odbywa się dwa razy w miesiącu w trakcie weekendowych zjazdów. Opłata za studia wynosi 740 złotych miesięcznie (k.62). Jest panną, zarejestrowana jest jako bezrobotna bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych (k.146). Nie ma stałej pracy ani stałych dochodów, w okresie wakacji dorywczo zatrudniła się przy zbiorze czereśni, gdzie zarobiła 1000 złotych (k.54). przed Świętami Bożego Narodzenia w 2015 roku zatrudniła się w drogerii za wynagrodzeniem 400 złotych. Pomaga niepełnosprawnej matce w pracach domowych i opiece nad młodszym rodzeństwem. W trakcie stacjonarnej nauki w B. otrzymywała od ojca co miesiąc dobrowolnie kwoty po (...) złotych.

Pozwany S. M. ma (...) lata, jest (...) i z tego tytułu pobiera emeryturę w wysokości po (...) złotych (k.9-10). Nadto pracuje w (...) w S. jako koordynator ratownik za wynagrodzeniem (...) złotych (k.77). Jest (...), wcześniej trudnił się też indywidualną (...) w S.. Z majątku ma siedlisko w S. zabudowane domem mieszkalnym przy ul. (...), w którym mieszkają żona i dzieci, dwie działki leśne położone na terenie powiatu (...), zakupione dla siebie mieszkanie w S. za 130000 złotych (częściowo przy pomocy ojca i brata) oraz samochód osobowy T. (...) z 2003 roku. Pozostaje w związku nieformalnym z kobietą, z którą mieszka. Partnerka jego pracuje. Ponosi on opłaty związane z eksploatacją domu w S. przy ul. (...) .oraz mieszkania w S..

Matka powódki R. M. ma (...) lata, cierpi na (...) oraz problemy (...). Zarejestrowana była jako bezrobotna bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych (k.66). Nie pracowała, własnych dochodów nie miała. Zaliczona została do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (k.67). Orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z 3.09.2015 roku uznana została za osobę (...) niezdolną do pracy (k.69). Z tego tytułu przyznaną ma rentę socjalną w kwocie po (...)złotych miesięcznie i zasiłek pielęgnacyjny w wysokości po 153 złote miesięcznie (k.155). Użytkuje samochód osobowy F. (...) z 2004 roku.

Postanowieniem tymczasowym z dn. 20.10.2015 roku. Sąd zasądził od pozwanego S. M. na rzecz powódki O. M. tytułem alimentów po 1100zł miesięcznie. (k.122). Na skutek zażalenia pozwanego kwota ta uległa zmniejszeniu do wysokości po 800 złotych miesięcznie (k.129-130 i 141).

W dniu 16.10.2015 roku w sprawie I C 941/15 Sąd Okręgowy w Siedlcach zabezpieczył alimenty na rzecz małoletnich powodów w kwotach po (...)złotych na M., (...) złotych na G., (...) złotych na D. i (...) złotych na D. (k.120). Alimenty na wszystkie dzieci pozwany płaci systematycznie. Utrzymuje systematyczny kontakt z najmłodszymi dziećmi M. i G.. Starsze dzieci nie chcą spotykać się z nim.. .

Sąd zważył, co następuje:

W świetle przepisu art. 133 § 1 krio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (...). Z przepisu art. 135 § 1 krio wynika natomiast, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, że powódka O. M. kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, na tym samym kierunku, co na studiach licencjackich, na innej uczelni, w trybie niestacjonarnym, bez żadnych opóźnień. Nie ma majątku ani też własnych stałych dochodów. Pomaga chorej matce w obowiązkach domowych, również związanych z opieką nad czwórką małoletniego rodzeństwa, na które w sprawie rozwodowej zasądzone zostały od pozwanego tymczasowo alimenty w wysokości po (...) złotych miesięcznie. Okoliczności te wskazują, że nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, co na gruncie art. 133 § 1 krio rodzi dla jej rodziców określone konsekwencje związane z koniecznością alimentowania jej.

Ponieważ opisana wyżej sytuacja dochodowa oraz w szczególności majątkowa pozwanego- nawet przyjmując jego obciążenie alimentacyjne na czwórkę małoletnich dzieci w kwocie (...)złotych oraz ponoszone przez niego co miesiąc opłaty związane z eksploatacją domu przy ul. (...) w S. w wysokości średnio po (...) złotych- jest dobra, uznać należy, że w niniejszej sprawie podstawową i najważniejszą kwestią jest ustalenie poziomu usprawiedliwionych potrzeb powódki oraz w szczególności zakresu pomocy materialnej ojca.. Nie budzi bowiem wątpliwości, że stać jest ojca na materialne wspieranie córki.

Powódka podała, że studia będą kosztować ją (...) złotych miesięcznie (k.53v). Tamże podała, że czesne wynosi (...) złotych miesięcznie ((...) złotych rocznie), stancja na zjazdy w W. (...) złotych miesięcznie, dojazdy do W. i bilety (...) 135 złotych miesięcznie, wyżywienie 450 złotych miesięcznie, materiały szkolne 50 złotych miesięcznie, odzież i leki 150 złotych miesięcznie. W odpowiedzi na zażalenie podała natomiast, że miesięczny koszt studiów wynosi (...) (...)złotych czesne, dojazdy i bilety (...) (...) złotych, noclegi 120 złotych, zajęcia sportowe 50 złotych (k.144). Tamże podała, że kwota 100 złotych musi jej wystarczyć na miesięczne utrzymanie.

Przyjmując za Sądem Okręgowym w Siedlcach (k.149v), że zmiana systemu pobierania nauki przez powódkę powinna pociągać za sobą zmianę sposobu pokrywania kosztów jej utrzymania i kształcenia-w szczególności przyjąć należy, że pobieranie przez nią nauki w latach ubiegłych na studiach stacjonarnych uzasadniało alimentowanie powódki przez jej ojca kwotą wyższą, zaś obecnie podjęcie nauki w trybie zaocznym w rzeczywistości umożliwia powódce podjęcie pracy zarobkowej i tym samym co najmniej częściowe pokrycie kosztów utrzymania we własnym zakresie.

Powódka na k.53v podała, że szukała pracy w W. i w S. i nie znalazła interesującej oferty w swoim kierunku, wszędzie wymagany jest dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia. Sądzić należy, że ewentualne znalezienie przez nią pracy w W. odsunie ją od pomocy matce w obowiązkach domowych, a zatem pomoc jej nie wydaje się bezwzględnie konieczna. Wydaje się natomiast, że w jej sytuacji powinna mniej kierować się interesującymi ofertami, bardziej zadawalać się na początku zdobyciem środków na swoje utrzymanie w najbardziej dostępny sposób. Na k.144 wskazano, że powódka zarejestrowała się jako bezrobotna, ubiega się o staż, do końca 2015 roku PUP w S. nie dysponował środkami na ten cel. Jednak po nowym roku sytuacja się zmieniła, środki na staże w PUP w S. pojawiły się, co Sądowi znane jest z urzędu z racji zatrudnienia w Sądzie dwóch stażystów. Ta okoliczność bez wątpienia poszerza możliwości powódki odnośnie pokrywania jej kosztów utrzymania częściowo we własnym zakresie.

W tych okolicznościach Sąd Rejonowy zasądził na jej rzecz od ojca tytułem alimentów po 800 złotych miesięcznie, uznając, że kwota ta odpowiadająca kwocie zabezpieczenia będzie adekwatna do aktualnej sytuacji osobistej powódki i możliwości podjęcia przez nią pracy- początkowo słabo płatnej. Zdaniem Sądu proponowana przez pozwanego na rzecz dorosłej córki kwota po 600 złotych miesięcznie byłaby zbyt mała, w zaistniałej sytuacji wywołanej jego odejściem krzywdząca dla tej uprawnionej, której tylko koszty nauki wynoszą obecnie po 1000 złotych miesięcznie. A przecież dochodzą koszty jej wyżywienia i ubrania (swoje pozwany oszacował na 500 złotych miesięcznie-k.130), koszty zakupu środków higieny i czystości, opłata telefonu i Internetu (swoje koszty tych opłat pozwany wycenił na 100 złotych miesięcznie-k.130), koszty leczenia w razie potrzeby, utrzymania użytkowanego przez nią i matkę samochodu F. (...) itp.

Powyżej kwoty 800 złotych Sąd powództwo oddalił jako niezasadne. W ocenie Sądu powódka może liczyć na pomoc alimentacyjną ojca w orzeczonym zakresie oraz na swoje możliwości zarobkowe. Majątku bowiem nie posiada..

W związku z tym, że jej matka została zaliczona do osób (...) niezdolnych do pracy i dopiero od niedawna ma rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny w łącznej wysokości po (...) złotych miesięcznie wydaje się, że nie ma przesłanek, aby obciążać ją zobowiązaniem alimentacyjnym na rzecz powódki, zgodnie z treścią przepisu art.133 § 1 krio. Dlatego, zdaniem Sądu, rzeczywiste, usprawiedliwione potrzeby powódki winien zabezpieczać jej ojciec, z tym, że jego udział ograniczałby się do kwoty (...) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 1.08.2015 roku, to jest daty zbliżonej do daty wniesienia przez powódkę pozwu w niniejszej sprawie (21.07.2015 r)..

Sąd podzielił zeznania świadka R. M. (k.155-156) jako wnoszące do sprawy istotne informacje, jednak zasadniczo zbieżne z wcześniejszymi ustaleniami.

Mając wszystkie powyższe względy na uwadze, w oparciu o przepisy art. 133 § 1 i 135 § 1 krio Sąd Rejonowy orzekł jak w sentencji wyroku, o kosztach sądowych orzekając w oparciu o właściwe przepisy. Odnośnie kosztów procesu Sąd w oparciu o przepis art. 100 kpc koszty te pomiędzy stronami wzajemnie zniósł, przyjmując, że w związku z dobrowolnym płaceniem powódce przez ojca kwoty 500 złotych miesięcznie, jedynie częściowo w wysokości po 300 złotych jej powództwo zostało uwzględnione, natomiast nieuwzględnione było w wysokości po 500 złotych wobec ubiegania się przez powódkę o alimenty w kwocie po1300 złotych. Sąd odstąpił od obciążania pozwanego kosztami sądowymi, nie chcąc zadrażniać w jeszcze większym stopniu trudnych relacji pomiędzy stronami..

SSR Sławomir Onisko

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chomać
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Onisko
Data wytworzenia informacji: