Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 445/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim z 2016-09-29

Sygn. akt II K 445/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący SSR Mariusz Wysokiński

Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Bezler

w obecności Prokuratora Dariusza Dragana

po rozpoznaniu w dniach 30.07., 29.10., 10.12.2015 r., 23.02. oraz 29.09.2016 r. sprawy A. K.

urodz. (...)

w W.

syna E. i M. z d. B.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. akt IV K 824/12 za czyn z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 17 sierpnia 2012 r. na karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych po ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych) oraz za czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk popełniony w dniu 17 sierpnia 2012 r. na karę 1 (jeden) roku i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych po ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych); na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk orzeczono wobec skazanego karę łączną 2 (dwa) lat pozbawienia wolności i karę łączną grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych po ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych); na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczono skazanemu na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności okres zatrzymania od dnia 18 sierpnia 2012 r. do 19 sierpnia 2012 r.; na podstawie art. 46 § 1 kk orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę solidarnie na rzecz pokrzywdzonego kwoty 2.400,00 zł (dwa tysiące czterysta złotych) oraz zasądzono od skazanego na rzecz pokrzywdzonego solidarnie kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu; zasądzono od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 820,00 zł (osiemset dwadzieścia złotych) tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 750,00 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem opłaty; przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 10 czerwca 2014 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 75 (siedemdziesiąt pięć) dni w zamian za nieuiszczoną grzywnę;

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 20 marca 2013 r. sygn. akt II K 1247/12 za czyny z art. 280 § 1 kk popełnione w dniach 25 września 2012 r. i 27 września 2012 r. stanowiące ciąg przestępstw z art. 91 § 1 kk na karę 2 (dwa) lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 100 (sto) stawek dziennych, po ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 20,00 zł (dwadzieścia złotych) oraz za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony w dniu 10 września 2012 r. na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności; na podstawie art. 85 kk i art. 86 § 1 kk orzeczono wobec skazanego karę łączną 2 (dwa) lat pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 2 kk warunkowo zawieszono na okres próby lat 5 (pięć); na podstawie art. 73 § 2 kk oddano skazanego w okresie próby pod dozór kuratora; na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej grzywny zaliczono skazanemu okres pozbawienia wolności w sprawie od dnia 02 października 2012 r. do dnia 04 października 2012 r., przyjmując, że jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się 2 (dwa) stawkom dziennym grzywny; na podstawie art. 46 § 1 kk orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody w części poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej kwoty 12.500,00 zł (dwanaście tysięcy pięćset złotych) oraz pokrzywdzonego kwoty 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), a nadto tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz pokrzywdzonej kwotę 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) oraz na rzecz pokrzywdzonego kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz zasądzono od skazanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 700,00 zł (siedemset złotych) tytułem opłaty oraz pozostałych kosztów sądowych, przy czym postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 03 kwietnia 2014 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze 47 (czterdzieści siedem) dni w zamian za nieuiszczoną grzywnę oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 22 kwietnia 2016 r. zarządzono wobec skazanego wykonanie kary łącznej 2 (dwa) lat pozbawienia wolności;

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego w W. (...) z siedzibą w S. z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt VII K 809/13 za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w okresie od dnia 01 lipca 2012 r. do dnia 31 października 2012 r. na karę 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 2 kk warunkowo zawieszono na okres próby lat 3 (trzy), na podstawie art. 73 § 2 oddano skazanego w okresie próby pod dozór kuratora, na podstawie art. 72 § 2 kk zobowiązano skazanego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 3.196,27 zł (trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) oraz obciążono go wydatkami postępowania w kwocie 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych);

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego w W. (...) z siedzibą w S. z dnia 07 sierpnia 2014 r. sygn. akt VII K 190/14 za czyn z art. 286 § 1 kk popełniony w okresie od dnia 01 kwietnia 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. na karę 1 (jeden) roku pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk warunkowo zawieszono na okres próby lat 4 (cztery), na podstawie art. 46 § 1 kk orzeczono wobec skazanego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 4.155,75 zł (cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy).

orzeka:

I.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 kk w zw. z art. 89 § 1a kk w brzmieniu obowiązującym według stanu sprzed dnia 01 lipca 2015 r. łączy kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. akt IV K 824/12, Sądu Rejonowego w W. z dnia 20 marca 2013 r. sygn. akt II K 1247/12 oraz Sądu Rejonowego w W. (...) z siedzibą w S. z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt VII K 809/13 i wymierza skazanemu A. K. karę łączną 2 (dwa) lat i 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 91 § 2 kk i art. 86 § 1 i 2 kk w brzmieniu obowiązującym według stanu sprzed dnia 01 lipca 2015 r. łączy kary jednostkowe grzywny orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego dla W. (...) w W. z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. akt IV K 824/12 oraz Sądu Rejonowego w W. z dnia 20 marca 2013 r. sygn. akt II K 1247/12 i wymierza skazanemu A. K. karę łączną grzywny w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt) stawek dziennych po ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 30,00 zł (trzydzieści złotych), którą to karę uznaje za wykonaną w całości;

III.  na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności z pkt. I okresy rzeczywistego pozbawienia wolności: od dnia 18 sierpnia 2012 r. do dnia 19 sierpnia 2012 r. oraz od dnia 07 kwietnia 2014 r. do dnia 04 kwietnia 2016 r.;

IV.  na podstawie art. 572 kpk w zakresie wyroku Sądu Rejonowego w W. (...) z siedzibą w S. z dnia 07 sierpnia 2014 r. sygn. akt VII K 190/14 postępowanie o wydanie wyroku łącznego umarza;

V.  stwierdza, iż w pozostałym zakresie wyroki opisane w pkt. I - III podlegają odrębnemu wykonaniu;

VI.  zwalnia skazanego od wydatków postępowania, obciążając nimi Skarb Państwa;

VII.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. S. R. w S. kwotę 265,68 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu, w tym kwotę 49,68 zł (czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy) tytułem podatku od towarów i usług.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Jaskółka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Wysokiński
Data wytworzenia informacji: